1. หลังจากSign inแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลงาน/การอบรมของฉันที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้หรือที่ได้เลือกไว้มาแสดง ซึ่งจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลของงาน/การอบรม และสถานะการบันทึกเวลาได้โดยคลิกที่หัวข้องานนั้นๆ2. เมื่อเข้ามาในหน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลของงาน/การอบรม ระบบจะแสดงชื่องาน/การอบรม สถานที่ รายละเอียด และวันเวลาจัดงาน/อบรม โดยการบันทึกเวลาจะทำได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลางาน/อบรมเท่านั้น3. เมื่อคลิก บันทึกเวลา แล้วระบบต้องการให้ใส่รหัสยืนยัน เพื่อยืนยันว่าได้ทำการบันทึกเวลานี้จริง4. หลังจากบันทึกเวลาสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ บันทึกเวลาแล้ว และคำนวณจำนวนการอบรมออกมาแสดง