1. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลงาน/การอบรมของฉันที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้หรือที่ได้เลือกไว้มาแสดง ซึ่งจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลของงาน/การอบรม และสถานะการบันทึกเวลาได้โดยคลิกที่หัวข้องานนั้นๆ2. เมื่อเข้ามาในหน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลของงาน/การอบรม ระบบจะแสดงชื่องาน/การอบรม สถานที่ รายละเอียด และวันเวลาจัดงาน/อบรม โดยการบันทึกเวลาจะทำได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลางาน/อบรมเท่านั้น3. เมื่อคลิก บันทึกเวลา แล้วระบบต้องการให้ใส่รหัสยืนยัน เพื่อยืนยันว่าได้ทำการบันทึกเวลานี้จริง4. หลังจากบันทึกเวลาสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ บันทึกเวลาแล้ว และคำนวณจำนวนการอบรมออกมาแสดงFatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\itpro\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 414. in C:\inetpub\wwwroot\itpro\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\itpro\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\itpro\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(135): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\itpro\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(262): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\itpro\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366